WELCOME DBD ACADEMY

เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการประกอบธุรกิจผ่านการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการในการเข้าร่วมอบรมความรู้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้วย 8 หลักสูตร 25 หัวข้อวิชา ดังนี้

VDO On Demand

ข่าวประชาสัมพันธ์

Video Conference

Facebook

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

ช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์

สถิติการเข้าชมเนื้อหาเว็บไซต์

การเข้าถึงเป้าหมายเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

ลิงค์แนะนำ