ไม่ทราบว่า  เราเรียนไปแล้ว1 หัวข้อ จะเข้าไปเรียน อีก  ต้องเข้าตรงไหนอะ   เช่น   เรียน ผ่าน ข้อ 1  มี ข้อ 2 อีก  จะเข้าไปเรียน  เข้าไม่ได้  ไม่แน่ใจว่าเข้าตรงไหน

 ข้อห้อ  นี้  เป็น  2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ