ธุรกิจตลาดซื้อขายบริการด้านโลจิสติกส์ : คุณสิทธิศักดิ์ วงศ์สมนึก (โหน่ง)


ผู้ให้บริการทางด้าน e-Commerce แบบครบวงจร : คุณเพ็ญสิริ เสถียรวงศ์นุษา


ธุรกิจระบบคลังสินค้าออนไลน์เพื่อธุรกิจ SMEs : คุณอานันท์ สุขุมภาณุเมศร์


ธุรกิจระบบบัญชี online ส าหรับเจ้าของกิจการ : คุณกฤษฎา ชุตินธร


ธุรกิจแอปพลิเคชันระบบการบริหารจัดการงานยุคใหม่ : คุณกิตตินันท์ วันทาศิลป์


ธุรกิจเว็บหางานออนไลน์/ตลาดฟรีแลนซ์ ออนไลน์ : นายวสะ สุภาโชค เอี่ยมสุรีย์

วิทยากรคนที่ 1 ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์


วิทยากรคนที่ 2 ดรใสารสิน บุพพานนท์


วิทยากรคนที่ 3 คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร


วิทยากรคนที่ 4 ดร.อัฐวุฒิ จ่างวิทยา


วิทยากรคนที่ 5 ดร.รวิดา วิริยกิจจา


วิทยากรคนที่ 6 คุณสาริกา อภิวรรธกกุล


วิทยากรคนที่ 7 คุณสัญญา เศรษฐพิทยากุล